reklama
Magazyn WhyStory logo
reklama
Finanse i Prawo > obowiązujace przepisy
środa, 26 kwiecień 2017 13:15

Masz problem ze stosowaniem przepisów podatkowych? Pamiętaj, że możesz wnioskować o wydanie urzędowej interpretacji przepisów. Od 1 marca zmieniły się zasady wydawania interpretacji. Wydaje je dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmienił się także adres, na który należy kierować wnioski oraz wzory formularzy.

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji zgodnie z nowymi zasadami.

Na biznes.gov.pl znajdziesz także inne, przydatne informacje na temat rozliczania podatków.

BIZNES.GOV.PL to  źródło informacji o usługach, które administracja świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Zawsze też możesz zadać nam pytanie, jak rozwinąć Twój biznes. Liczymy na Twoją opinię.

Masz problem ze stosowaniem przepisów podatkowych? Pamiętaj, że możesz wnioskować o wydanie urzędowej interpretacji przepisów. Od 1 marca zmieniły się zasady wydawania interpretacji. Wydaje je dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmienił się także adres, na który należy kierować wnioski oraz wzory formularzy.

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji zgodnie z nowymi zasadami.

Na biznes.gov.pl znajdziesz także inne, przydatne informacje na temat rozliczania podatków.
 
 
 
 
 
poniedziałek, 14 listopad 2016 08:35

Nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt ustawy zmieniający 18 ustaw stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm", który jest pierwszym etapem realizacji "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r.

Celem wprowadzanych rozwiązań jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki.

Oto niektóre proponowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany.

poniedziałek, 22 sierpień 2016 09:03

Dnia 8 września 2016 roku na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wejdą w życie przepisy nowelizujące procedurę cywilną oraz kodeks cywilny.

 

Zasadniczym celem projektu, jest przyspieszenie postępowań sądowych przez rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników sądowych, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które mogą być wykorzystywane przez uczestników postępowań w celu przedłużania postępowań sądowych. Za bardzo istotne należy uznać również zmiany w kodeksie cywilnym, dotyczące nowej formy czynności prawnej, którą jest forma dokumentowa.

niedziela, 22 maj 2016 08:44

 Na 1 stycznia 2016 r. Sejm ustalił termin wejścia w życie kluczowego zapisu noweli ustawy o komornikach, przeciwdziałającej różnicom w liczbie spraw wpływających do poszczególnych komorników i mającej poprawić skuteczności egzekucji komorniczych.

 

Czynnikiem mającym wpływ na powstanie projektu jest duże zróżnicowanie miedzy kancelariami. Z raportu wynika, ze w rozliczeniu miesięcznym najwięcej zarobił komornik przy Sądzie Rejonowym na warszawskiej Woli – 255 697 zł brutto. Najmniej, komornik działający przy małym sądzie w głębi kraju – 2609 zł brutto. Rekordowy przychód osiągnęła kancelaria, w 2012 roku, w wysokości 10 milionów. Skuteczni komornicy wzbogacają się o setki tysięcy złotych miesięcznie. Zapobiec dysproporcji w założeniu ma nowelizacja ustawy o egzekucji długów. Rocznie wszyscy komornicy w Polsce tytułem opłat pobierają około miliarda złotych. Skutkiem nowelizacji pieniądze, które do tej pory trafiały do kieszeni komorników, zasilą kasę państwową.

Przygotowana przez posłów koncepcja zmiany ustawy była skutkiem zaobserwowanych różnic w liczbie wpływających spraw do poszczególnych kancelarii komorniczych. Głównym problemem jest koncentracja blisko połowy wpływu spraw u około stu komorników. Ustawa zakłada wprowadzenie zasad przydziału spraw do kancelarii komorniczych, z uwzględnieniem maksymalnego rocznego progu spraw, który może przyjąć kancelaria komornicza. Zgodnie z założeniem wyeliminować ma to sytuacje, w których kancelarie komornicze przyjmują liczbę spraw w ilości przekraczającej możliwości osobistego wykonania czynności egzekucyjnych przez komornika. Według przepisów wierzyciel ma prawo wyboru komornika, któremu powierza sprawę do egzekucji, możliwość ta doprowadziła do znacznych dysproporcji w ilości spraw egzekucyjnych poszczególnych kancelarii komorniczych.

środa, 27 styczeń 2016 22:07

W lipcu 2015 r. zaczęła obowiązywać nowa procedura karna. Wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące prowadzenia procesu karnego, sytuujące sędziego jako bezstronnego arbitra rozsądzającego spór pomiędzy oskarżycielem a obroną. Proces w miejsce inkwizycyjnego miał stać się bardziej kontradyktoryjny i tym samy odciążać sąd w zakresie inicjatywy dowodowej, w postaci zbierania dowodów i przesłuchiwania świadków.

12 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadzającej zmiany w Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach. Zmiany zakładają odwrócenie niektórych postanowień nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie w lipcu 2015 r.

Najważniejszą zmianą przewidzianą w projekcie ustawy jest przywrócenie inicjatywy dowodowej sądu w procesie oraz priorytetu zasady prawdy materialnej. Pełna kontradyktoryjność wprowadzona nowelizacją z lipca 2015 r. niesie za sobą ryzyko, że sąd podejmie decyzję co do istoty sprawy na podstawie dowodów przedstawionych przez strony, nie będzie natomiast dążył do ustalenia prawdziwego stanu rzeczy. Wraz z nowym projektem przywrócono zasadę, zgodnie z którą należy dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a dopiero w przypadku niemożliwości usunięcia wątpliwości – rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego.

Kolejną zmianą jest uchylenie art. 168a k.p.k. zakazującego przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Przepis ten eliminuje możliwość skorzystania przez strony, jak również oskarżyciela publicznego z dowodów bezpośrednio nielegalnych. Zmiana ta ma za zadania przeciwdziałać możliwym nadużyciom uczestników, którzy mogą dążyć do celowej dyskwalifikacji dowodów. Szeroki zakres zakazu dowodowego i możliwość uznania uchybień organów procesowych za przestępstwo urzędnicze mogłyby posłużyć celowemu utrudnianiu biegu postępowań. W przyjętym projekcie usunięto zakaz dowodowy, uznając, że każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, w oparciu o ogólnie przyjęte zasady orzecznictwa.

Zmianie ulega również brzmienie art. 258 § 2 k.p.k., dotyczące możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na surowość grożącej oskarżonemu kary. Obniżony został próg, po którego przekroczeniu możliwe jest zastosowanie tzw. aresztu międzyinstancyjnego. Obecnie możliwość ta istnieje w przypadku wymierzenia przez sąd pierwszej instancji kary pozbawienia wolności wyższej niż 3 lata, według projektu miałaby to być kara pozbawienia wolności nie niższa niż 3 lata.

W projekcie wskazano nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego, wnoszonej do Sądu Najwyższego, która miałaby przysługiwać stronom od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Termin na wniesienie skargi, przewidziany w art. 539b § 1 k.p.k., wynosiłby 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Kolejną zmianą jest wydłużenie czasu, w którym możliwe jest wzruszenie prawomocnego orzeczenia na niekorzyść oskarżonego. Prokuratorowi Generalnemu umożliwia się w świetle nowego projektu, uchylenie lub zmianę postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko podejrzanemu przez rok od daty uprawomocnienia się postanowienia, dotychczas termin wynosił 6 miesięcy. Możliwe stanie się także uwzględnienie kasacji wniesionej na niekorzyść oskarżonego po upływie roku, od daty uprawomocnienia się orzeczenia, dotychczas termin wynosił 6 miesięcy.

Wprowadzane zmiany zakładają znacznie zaostrzenie zasad odpowiedzialności za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy podczas składania zeznań. W obecnym stanie prawnym czyn, określony w art. 233 § 1 k.k., podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, natomiast projekt zakłada możliwość orzeczenia kary w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Taką samą karę przewiduję się w dodanym § 1a wobec osoby, która składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jej samej lub jej najbliższym. Zaostrzenie kary projekt przewiduje w projektowanym art. 233 § 4 k.k. za złożenie fałszywej opinii lub tłumaczenia w wymiarze od roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast dotychczas były to maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności.

Projekt zakłada, że ustawa nowelizująca ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Agata Czekaj

 

sobota, 21 listopad 2015 23:23

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 21 sierpnia 2015 r., jednak ze względu na wagę wprowadzanych zmian, przepisy wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy.

Kogo będą dotyczyły zmiany?

Zmiany dotyczyły będą osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony, więc zasadniczo do większości umów o pracę na czas określony istniejących w dniu wejścia w życie zmian znajdą zastosowanie nowe regulacje.

Czego będą dotyczyły zmiany?

Zmiany będą dotyczyć zasad wypowiadania i okresów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia będzie w świetle nowych przepisów zależny od długości trwania umowy. Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na to, czy przewidują to jej postanowienia oraz bez względu na czas, na jaki została zawarta. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony i będzie uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosił będzie od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Dotychczasowe przepisy dopuszczały podpisanie dwóch umów na czas określony bez limitu czasowego pod rząd. W świetle nowych regulacji pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z pracownikiem, a maksymalny czas ich trwania będzie wynosił 33 miesiące. Przekroczenie ww. terminu będzie skutkowało tym, iż od dnia następującego po jego upływie pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dotyczy to również sytuacji, gdy zawarto kilka umów o pracę na czas określony lub podpisano aneksy. Zgodnie z nowymi przepisami okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł więc, co do zasady, przekroczyć 3 lat. Ustawa przewiduje kilka wyjątków od opisanych powyżej ograniczeń czasowych i liczbowych dotyczących umów o pracę na czas określony. Przepisy nie będą mieć zastosowania w przypadku m.in.: wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. W takiej sytuacji pracodawca pod rygorem kary grzywny będzie miał obowiązek powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony i fakt ten uzasadnić.

Ponadto, nastąpi ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech: na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, jej miejsce zajmą umowy na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz. Jednakże jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy ustawa dopuszcza ponowne zawarcie umowy z pracownikiem. Zasadne jest bowiem ponowne sprawdzenie pracownika, który ubiega się o zatrudnienie do innej pracy.

Jakie znaczenie będą miały zmiany?

Nowe uregulowania w Kodeksie Pracy istotnie zmieniają obowiązujące dotychczas zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony i będą mieć istotne znaczenie dla wielu pracodawców. Nowelizacja przepisów ma docelowo ograniczyć możliwość wykorzystania umów terminowych, aprzepisy dotyczące obliczania okresów wypowiedzenia zależnych od stażu pracy u danego pracodawcy wydłużą procedurę wypowiadania tych umów, co w założeniu ma przyczynić się do większej stabilizacji zatrudnienia.

prawopracy kafelka

poniedziałek, 19 październik 2015 21:51

 

    Obowiązujące dotychczas przepisy nie chroniły należycie spadkobierców przed odpowiedzialnością za długi spadkowe, przewyższające wartość aktywów spadkowych, w związku z tym został opracowany projekt ich nowelizacji. W dniu 26 sierpnia 2014 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zmieniającej kodeks cywilny. Dotychczasowe zasady mogły powodować znalezienie się w niekorzystnej sytuacji finansowej osób, które nie były świadome konsekwencji, jakie pociąga za sobą niezłożenie oświadczenia woli w ustawowo określonym terminie, w myśl zasady ignorantia iuris nocet. W związku z rozwojem stosunków społecznych ustawodawca uznał, iż nieadekwatne jest karanie za nieznajomość terminu do złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku i nie można obarczać odpowiedzialnością za długi spadkowe spadkobierców, którzy nie wiedzieli o 6 miesięcznym terminie do złożenia przedmiotowego oświadczenia woli.

              Od 18 października 2015 r. zasadą – jak stanowi art. 1015 par. 2 k.c. – staje się dziedziczenie długów tylko do wysokości czynnego spadku czyli wartości aktywów. Do tej pory spadkobierca miał 6 miesięcy na podjęcie decyzji, czy chce spadek przyjąć, czy odrzucić, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule dziedziczenia (art. 1015 par. 1 k.c.). Jeśli w tym czasie nie złożył oświadczenia – przyjmuje się, że przyjął spadek wprost - a to w wielu przypadkach może oznaczać, że odziedziczył przede wszystkim długi.

              Proste przyjęcie spadku oznacza, iż spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Zauważyć należy, że powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku lub podał do inwentarza nieistniejące długi. W myśl art. 1032 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, to ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, to ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Nowelizacja poszerza także krąg osób, które mogą zostać ustanowione pełnomocnikami.

             Dzięki zmianie kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnikiem będą mogli zostać ustanowieni również inni krewni strony niż dotychczas, w szczególności dotyczy to dziadków. Wprowadzone zmiany w prawie spadkowym mają wpływ również na nowelizacje przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujących pokrywanie z majątku spadkowego kosztów sądowych związanych z zabezpieczeniem spadku oraz spisem inwentarza.

Zebrała i opublikowała: Agata Czekaj

spadek

 

 

 

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama