reklama
Magazyn WhyStory logo
reklama
Prawo i Finanse > porady
środa, 28 czerwiec 2017 08:57

Kancelaria Audix Polska sp. z o. o. założona przez Monikę Toczyńską, nominowaną do tytułu: „Kobieta Charyzmatyczna”, jest organizacją stworzoną przez ludzi i dla ludzi. Spółka ta powstała w 2013 roku i od początku swojej działalności świadczy kompleksowe usługi zarządzania należnościami i wierzytelnościami. Zajmuje się również doradztwem prawno-finansowym, koncentrując się na pełnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

MT

Prawo gospodarcze, pracy, rynek nieruchomości i „trudne sprawy”

Pani Monika kompleksowo dba o swoich klientów, dlatego pracownicy jej kancelarii nie skupiają się tylko na jednym rodzaju spraw. Firma zapewnia konsultacje i opracowywanie umów z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, rynku nieruchomości, rejestrację podmiotów prawa handlowego, wprowadzanie zmian w dokumentach rejestrowych oraz prowadzenia księgowości. Pani prezes nie ukrywa, że lubi wyzwania, toteż poodejmuje się rozwiązywania „spraw trudnych” z dziedziny obrotu gospodarczego.

poniedziałek, 29 maj 2017 10:14

Drodzy Przedsiębiorcy!

9 czerwca 2017 r. w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu odbędzie się regionalne spotkanie przedsiębiorców!

karta

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się Państwo jakie rozwiązania przygotował dla Was samorząd, jak korzystać z oferty Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i jak najlepiej zarządzać firmowymi finansami na tym wydarzeniu nie może zabraknąć Państwa firmy.

unnamed

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

http://www.zabrze.samorzadnaplus.pl/

 

poniedziałek, 27 marzec 2017 08:42

 

Najważniejsze jest to, co się daje drugiemu człowiekowi

 

Natasza Dereń-Halczok na co dzień pełni wiele funkcji: prowadzi własną firmę, jest Dyrektorem Regionalnym w OVB Allfinanz, mentorką, doradcą finansowym, a przede wszystkim mamą i żoną. Niedawno wydała książkę edukacyjną pt. Przygody Wielkiego Różowego Hipcia. Działa również społecznie. W uznaniu osiągnięć Nataszy Dereń-Halczok Magazyn WHY Story przyznał jej tytuł Kobiety Charyzmatycznej.

 

Natasza Hipcio1min

czwartek, 02 marzec 2017 11:10

SLASKII GmbH & Co. KG (Sp. z o.o.) to firma konsultingowo-doradcza specjalizująca się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych prowadzących lub rozpoczynających działalność na rynku niemieckim. Od 2011 roku firma działa na terenie całych Niemiec, a główne biura posiada m.in. w Dortmundzie, Hamburgu oraz Essen. Holding SLASKII posiada także udziały w spółkach wielobranżowych na terenie Europy, m.in.: w Niemczech, Polsce oraz Anglii. Obecnie wprowadza usługę egzekucji zaległych alimentów od dłużników (Polaków) pracujących na terenie Niemiec, a w Polsce także rozwija serwis archiwizacji dokumentów.

slaskii

 Prezes Seweryn Śląski założył pierwszą firmę w trakcie studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie nauki zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe, pracując w opiece społecznej i opiekując się starszymi ludźmi. Planował prowadzić działalność gospodarczą, która przyniesie nie tylko korzyści finansowe właścicielowi, ale okaże się przede wszystkim pożyteczna dla Klientów.

Doświadczenie i jakość – to pojęcia tworzące fundament świadczonych przez nas usług – podkreśla Seweryn Ślaski, założyciel i prezes SLASKII Beteiligungsverwaltung GmbH. - Dzięki naszej wysoko wyspecjalizowanej kadrze, w tym prawnikom oraz księgowym, ułatwiamy Polakom „aklimatyzację” w Niemczech, pomagając np.: w rejestracji firm, specjalizujemy się w kompleksowejobsłudze zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych. Wspieramy także przedsiębiorców działających w Polsce przy zakładaniu oddziałów zagranicznych.

poniedziałek, 29 luty 2016 11:22

Rodzina i jej wsparcie, to inwestycja a nie koszt

 

1 lutego 2016 roku Rząd przyjął program  500 Plus i zgodnie z zapowiedzią pani minister ds. rodziny zasiłek w kwocie 500 zł/m-c na niektóre z dzieci wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 roku.  wprowadza świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego, będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne. W przypadku rodzin, które mają jedno dziecko, obowiązuje kryterium dochodowe - dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 800 zł. i 1200 zł. w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć odpowiedni wniosek. Pieniądze będą wypłacane rodzinom przez urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać co roku w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie nas organ wydający świadczenie.

Wnioski o 500 złotych na dziecko będzie można składać przez internet. Potrzebny będzie wtedy podpis elektroniczny. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, przelewem na konto lub przekazem pocztowym. 


Gdy rodzina będzie ubiegać się o 500 złotych na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego. Co roku pobierający świadczenie będzie musiał potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała dołączać do niego zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie, projekt rozporządzenia MRPiPS stanowi, że dane te urzędnicy będą zobowiązani pozyskać samodzielnie.

Pieniądze otrzyma każda rodzina. Stan cywilny rodziców jest bez znaczenia. Zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli rodzina prócz dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko w skład rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. W przypadku rodziców, którzy się rozwodzą świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje. Program Rodzina 500 Plus dotyczy także dzieci adoptowanych. 500 zł nie będzie przysługiwać dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej,

Projekt wprowadza metody zabezpieczające wydawaniu pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.  W razie wątpliwości pracownik organu wypłacającego świadczenie, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową w postaci ubrania, lekarstw, jedzenia.

Zdaniem ekonomistów propozycja PiS, kosztująca budżet 2 proc. polskiego PKB to zbyt drogie rozwiązanie i nie wpłynie pozytywne na sytuację gospodarczą. Ministerstwo wskazuje, że "w budżecie państwa na rok 2016 są zabezpieczone środki na wypłaty świadczeń wychowawczych, które przekazywane będą samorządom na wypłaty świadczeń wychowawczych". Jednocześnie podkreśla, że "rodzina i jej wsparcie, to inwestycja a nie koszt".

Agata Czekaj

 

środa, 27 styczeń 2016 22:07

W lipcu 2015 r. zaczęła obowiązywać nowa procedura karna. Wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące prowadzenia procesu karnego, sytuujące sędziego jako bezstronnego arbitra rozsądzającego spór pomiędzy oskarżycielem a obroną. Proces w miejsce inkwizycyjnego miał stać się bardziej kontradyktoryjny i tym samy odciążać sąd w zakresie inicjatywy dowodowej, w postaci zbierania dowodów i przesłuchiwania świadków.

12 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadzającej zmiany w Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach. Zmiany zakładają odwrócenie niektórych postanowień nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie w lipcu 2015 r.

Najważniejszą zmianą przewidzianą w projekcie ustawy jest przywrócenie inicjatywy dowodowej sądu w procesie oraz priorytetu zasady prawdy materialnej. Pełna kontradyktoryjność wprowadzona nowelizacją z lipca 2015 r. niesie za sobą ryzyko, że sąd podejmie decyzję co do istoty sprawy na podstawie dowodów przedstawionych przez strony, nie będzie natomiast dążył do ustalenia prawdziwego stanu rzeczy. Wraz z nowym projektem przywrócono zasadę, zgodnie z którą należy dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a dopiero w przypadku niemożliwości usunięcia wątpliwości – rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego.

Kolejną zmianą jest uchylenie art. 168a k.p.k. zakazującego przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Przepis ten eliminuje możliwość skorzystania przez strony, jak również oskarżyciela publicznego z dowodów bezpośrednio nielegalnych. Zmiana ta ma za zadania przeciwdziałać możliwym nadużyciom uczestników, którzy mogą dążyć do celowej dyskwalifikacji dowodów. Szeroki zakres zakazu dowodowego i możliwość uznania uchybień organów procesowych za przestępstwo urzędnicze mogłyby posłużyć celowemu utrudnianiu biegu postępowań. W przyjętym projekcie usunięto zakaz dowodowy, uznając, że każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, w oparciu o ogólnie przyjęte zasady orzecznictwa.

Zmianie ulega również brzmienie art. 258 § 2 k.p.k., dotyczące możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na surowość grożącej oskarżonemu kary. Obniżony został próg, po którego przekroczeniu możliwe jest zastosowanie tzw. aresztu międzyinstancyjnego. Obecnie możliwość ta istnieje w przypadku wymierzenia przez sąd pierwszej instancji kary pozbawienia wolności wyższej niż 3 lata, według projektu miałaby to być kara pozbawienia wolności nie niższa niż 3 lata.

W projekcie wskazano nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego, wnoszonej do Sądu Najwyższego, która miałaby przysługiwać stronom od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Termin na wniesienie skargi, przewidziany w art. 539b § 1 k.p.k., wynosiłby 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Kolejną zmianą jest wydłużenie czasu, w którym możliwe jest wzruszenie prawomocnego orzeczenia na niekorzyść oskarżonego. Prokuratorowi Generalnemu umożliwia się w świetle nowego projektu, uchylenie lub zmianę postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko podejrzanemu przez rok od daty uprawomocnienia się postanowienia, dotychczas termin wynosił 6 miesięcy. Możliwe stanie się także uwzględnienie kasacji wniesionej na niekorzyść oskarżonego po upływie roku, od daty uprawomocnienia się orzeczenia, dotychczas termin wynosił 6 miesięcy.

Wprowadzane zmiany zakładają znacznie zaostrzenie zasad odpowiedzialności za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy podczas składania zeznań. W obecnym stanie prawnym czyn, określony w art. 233 § 1 k.k., podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, natomiast projekt zakłada możliwość orzeczenia kary w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Taką samą karę przewiduję się w dodanym § 1a wobec osoby, która składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jej samej lub jej najbliższym. Zaostrzenie kary projekt przewiduje w projektowanym art. 233 § 4 k.k. za złożenie fałszywej opinii lub tłumaczenia w wymiarze od roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast dotychczas były to maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności.

Projekt zakłada, że ustawa nowelizująca ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Agata Czekaj

 

sobota, 21 listopad 2015 23:23

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 21 sierpnia 2015 r., jednak ze względu na wagę wprowadzanych zmian, przepisy wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy.

Kogo będą dotyczyły zmiany?

Zmiany dotyczyły będą osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony, więc zasadniczo do większości umów o pracę na czas określony istniejących w dniu wejścia w życie zmian znajdą zastosowanie nowe regulacje.

Czego będą dotyczyły zmiany?

Zmiany będą dotyczyć zasad wypowiadania i okresów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia będzie w świetle nowych przepisów zależny od długości trwania umowy. Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na to, czy przewidują to jej postanowienia oraz bez względu na czas, na jaki została zawarta. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony i będzie uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosił będzie od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Dotychczasowe przepisy dopuszczały podpisanie dwóch umów na czas określony bez limitu czasowego pod rząd. W świetle nowych regulacji pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z pracownikiem, a maksymalny czas ich trwania będzie wynosił 33 miesiące. Przekroczenie ww. terminu będzie skutkowało tym, iż od dnia następującego po jego upływie pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dotyczy to również sytuacji, gdy zawarto kilka umów o pracę na czas określony lub podpisano aneksy. Zgodnie z nowymi przepisami okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł więc, co do zasady, przekroczyć 3 lat. Ustawa przewiduje kilka wyjątków od opisanych powyżej ograniczeń czasowych i liczbowych dotyczących umów o pracę na czas określony. Przepisy nie będą mieć zastosowania w przypadku m.in.: wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. W takiej sytuacji pracodawca pod rygorem kary grzywny będzie miał obowiązek powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony i fakt ten uzasadnić.

Ponadto, nastąpi ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech: na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, jej miejsce zajmą umowy na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz. Jednakże jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy ustawa dopuszcza ponowne zawarcie umowy z pracownikiem. Zasadne jest bowiem ponowne sprawdzenie pracownika, który ubiega się o zatrudnienie do innej pracy.

Jakie znaczenie będą miały zmiany?

Nowe uregulowania w Kodeksie Pracy istotnie zmieniają obowiązujące dotychczas zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony i będą mieć istotne znaczenie dla wielu pracodawców. Nowelizacja przepisów ma docelowo ograniczyć możliwość wykorzystania umów terminowych, aprzepisy dotyczące obliczania okresów wypowiedzenia zależnych od stażu pracy u danego pracodawcy wydłużą procedurę wypowiadania tych umów, co w założeniu ma przyczynić się do większej stabilizacji zatrudnienia.

prawopracy kafelka

środa, 30 wrzesień 2015 12:43

Optymalizacja PFRON

Szukasz sposobu na optymalizację zatrudnienia i oszczędności w Firmie? Chciałbyś budować pozytywny wizerunek i dać zatrudnienie osobom niepełnosprawnym? Interesuje Cię odpis PFRON?

Optymalizacja zatrudnienia i kosztów PFRON to obniżenie kosztów firmy związanych z obowiązkową wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pozyskanie dotacji przeznaczonych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Optymalizacja kosztów PFRON- korzyści dla Twojej Firmy:

  • Znaczne oszczędności - zatrudniając osoby niepełnosprawne obniżasz obowiązkowe składki na PFRON. W firmie zatrudniającej 100 osób nawet 100 000 zł w skali rocznej może zostać w firmie!

  • Oszczędność czasu - przeprowadzimy Twoją firmę przez wszystkie etapy procesu: audyt organizacyjny, analizę stanowisk pracy, rekrutacje, składanie wniosków oraz zapewnimy wsparcie nowym pracownikom. Możesz całkowicie skupić się na działalności Twojej firmy!

  • Zmotywowani pracownicy - firma otrzymuje wartościowych i niezwykle zaangażowanych pracowników, dzięki czemu zwiększa się jej wydajność.

  • Pozytywny wizerunek - zatrudniając osoby niepełnosprawne budujesz wizerunek firmy wrażliwej społecznie i zyskujesz dla niej przychylność.


Optymalizacja kosztów PFRON - bezwzględnie warto, gdy:

  • Twoja firma zatrudnia mniej niż 25 osób - możesz skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika.

  • Twoja firma zatrudnia więcej niż 25 osób - obniżasz obowiązkowe składki na PFRON i korzystasz z dofinansowań do wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy w wysokości do 60 000 zł

  • Poszukujesz pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - szybko dostarczymy Ci odpowiednich kandydatów.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Międzynarodowej Organizacji Pracy - aż 83% pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne ma dobre doświadczenia w tym zakresie.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama